سرفصل های آموزشی دوره تخصصی پرورش تکثیر و زهر گیری عقرب و مار

·        شناخت گونه های استراتژیک عقرب

·        پراکندگی جغرافیایی مهمترین گونه برا پرورش

·        نحوه تکثیر و تولید مثل

·        نحوه تغذیه صحیح در پرورش پوست اندازی و مراحل رشد

·        شرایط زیست محیطی مراقبت ها و نگهداری در مزرعه

·        شناخت عوامل بیماری زا میزان تولید زهر روشهای بازاریابی و مارکتینگ در ایران و جهان

·        وضعیت بازار تقاضا کاربردهای زهر مایع و خشک روش ها و زمان های زهرگیری

·        مراحل راه اندازی مزرعه در ایران

·        آشنایی با عقرب ها

·        تحریک عقرب ها برای جفتگیری

·        دوره ی بارداری

·        آناتومی عقرب ها

·        آشنایی با روش های پرورش و زایمان

·        تشخیص سن عقرب فارم آزاد

·        معایب ومزایا سم گیری از عقرب ها

·        تشخیص نر یا مادگی عقرب فارم نیمه آزاد

·        معایب و مزایا روش شوک الکتیریکی

·        محل زندگی فارم بسته

·        معایب ومزایا روش سایش غدد

·        بهترین عقرب برای پرورش

·        بهترین طریقه ی نگهداری عقرب

·        روش شکستن استینگر

·        شکار و تولید مثل عقرب ها

·        طریقه ی خشک کردن سم عقرب

·        دشمنان طبیعی مراحل جفت گیری

·        تعیین کیفیت سم تولید شده

·        خطرناکترین کژدم تغذیه عقرب ها

·        تجهیزات مورد نیاز

·       ضوابط و دستورالعمل ها