محور های همایش :

علوم پایه

گياهشناسی

فيتوشيمی

بيوشيمی

ژنتيک

اثرات بيولوژيک

بيوتکنولوژی

 

کشاورزی و منابع طبيعی

اکولوژی

فيزيولوژی گياهی

اهلی کردن و اصلاح

بيوتکنولوژی

کشت و زراعت

فراوری اوليه پس از برداشت

مکانيزاسيون

تکنولوژی بذر

 

داروسازی، پزشکی و دامپزشکی

طب سنتی

اثرات فارماکولوژيک

اثرات بالينی

فرمولاسيون و کنترل

 

صنعت و اقتصاد

بازرگانی گياهان دارويی و فراورده های آنها

توليد فراورده های گياهان دارويی

نوآوری در توليد محصولات راهبردی

نظام کيفی و توليد محصولات با کيفيت

انتقال تکنولوژی و توليد محصولات گياهی