مهلت ارسال مقاله :  15 دی  ماه 1398

اعلام نتایج داوری : حداکثر یک هفته پس از ارسال مقاله 

آخرین مهلت ثبت نام : 20 دی ماه 1398

زمان برگزاری : 26 و 27  دی ماه 1398