آدرس:

 

استان همدان - مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی همدان

 

 

زمان برگزاری همایش:

 

6 دی ماه 1397