آدرس:

 

استان همدان - مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی همدان

 

 

زمان برگزاری همایش:

 

3 آبان ماه 1397