سخنرانان علمی:

دکتر سید ارسلان خسروی

 دکتر رمضان کلوندیدبیر علمی همایش  : دکتر قاسم اسدیان

 

دکتر فراز مجاب

دکتر سید اکبر جوادی

دکتر پدرام عطارد

دکتر فرهاد زند

دکتر زهرا کلاهچی

دکتر محسن نائل

دکتر نسرین کلاهچی

دکتررضا عبدالهی

دکتر رضا سیا منصور

دکتر رمضان کلوندی

دکتر جعفر نیکان 

دکتر مهرداد چایچی

دکترنورعلی رجبی مظهر

دکترکیوان صفی خانی 

دکترمحمد رضا صادقی منش 

دکتر مهدی احمدیان

دکتر مهناز ختار

دکتر رضا بهراملو

دکتر محمد رضا بختیاری

دکتر محمد علی جعفری

دکتر خمید رضا وجدانی

دکتر نادری

دکتر هادی فصیحی

دکتر محسن شکل ابادی

دکتر موسی اعظمی

مهندس فرزاد گودرزی

مهندس همایون خیری

دکتر هادی نظری پویا

مهندس احمد صحرایی

مهندس موسی سلگی

مهندس فریبا بیات