سخنرانان علمی:

دکتر سید ارسلان خسروی

 دکتر رمضان کلوندیدبیر علمی همایش  : دکتر قاسم اسدیان

 

دکتر فراز مجاب

دکتر پدرام عطارد

دکتر فرهاد زند

دکتر زهرا کلاهچی

دکتر محسن نائل

دکتر نسرین کلاهچی

دکتررضا عبدالهی

دکتر رضا سیا منصور

دکتر رمضان کلوندی

دکتر جعفر نیکان 

دکتر مهرداد چایچی

دکترنورعلی رجبی مظهر

دکترکیوان صفی خانی 

مهندس محمد رضا صادقی منش 

مهندس مهدی احمدیان